ኤርትራ ሲዒራ’ያ ወጺኣ

ኤርትራ ሲዒራ’ያ ወጺኣ።እቶም ንኤርትራን ህዝባን ካብ ካርታ ዓለም ሓኺኾም ኤርትራ መሬታን ባሕራን ጎቢጥም ናቶም ክገብሩ፡ን’ኤርትራ ዉግእን፡ ከበባን ስም ምጥፋእን ፡ን’ሃገርና ገሃንብ እሳት መሪሕነታ ሰይጣዉንቲ፡ ህዝባ ትምክሕተኛ ክብሉ ምስልና ክድዉኑ መንእሰይ ብዉጥን ካብ ዓዱ ክወጽእ ፋሕብትን ክብል ምስ መሻርኽቶም ኮይኖም እገዳ ድሕሪ እገዳ ለይትን ምዕልትን ዝሰርሑ ሓይልታት ሎሚ ኣበይ ኣበሉ።

ንመንግስቲ ኤርትራ ኣኺቢቦም ሓይሉ ኣብ ምክልኻል ጥራሕ ክኣቱ ኤርትራ ሓድነት ህዝባ ክዝረግ ሃሱሱሳት ክቕጽሩ መንግስቲ ኤርትራ ዲክታተር’ዩ ሃገር ቁዋም የብላን ክብሉ ንብዓት ሓርገጽ ክነብዑ ንጥፍኣትና ንዕስራ ዓመታት ዘሰርሑ ወያነን ናይሎቢ ሓይሉታቱን ሎሚ ኣበይ ኣበሉ።

ኤርትራ ስዒራያ ወጺኣ፡ ጸልማት ጋሊሃ ብርሃን ኮሊዓ ናይጸላእታ ሓመድ ድበ ፈጺማ ናይ ሎቢ ሓይሊታቶም ኣብ ቁዘማን ብኽያትን ኣትዮም ፡ ሃገርናን ህዝባን መሪሕነታን ዓንቲሮም ወጺኦም ናይ ቀረባን ሩሑቑን ራእይኦም ክትግብሩ ፡መደቦም ሲኢሎም ኣብቲ ደርማስ ናይ ፖሎቲካን ቁጠባን ህንጸት ሃገሮም መኸተ ኣብ ምእታዉ ኣሎዉ።

ወያነ ንዓባይ ኢትዮጵያ መሳርሒ ጌሩ ቁጠብኣ መዝሚዙ ኣሎ ዝብሃል ወተሃደራዊ ኣጽዋር ሸሚቱ ን’ኤርትራ ኣብ ከበባ ኣእቲዩ ንጥፍኣትና ሓንጺጹ፡ ሎሚ ጽባሕ ዝብል ዝነበረ ጸላኢ ተሳዒሩ፡ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ንወያነን ኣተሓሳስብኡን ቀቢሮም ኣሕዋት ሃገራት ብሓባር ብዞባ ደረጃ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ስጋብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ሓቢረን ብሓንሳብ ክምዕብላ ዝገብር ፕላን ኣዉጺኦም ክሰርሑ ክትርኢ ንሱ’ዩ ኤርትራ ሲዒራ’ያ ወጺኣ ክንብል ከለና ንህዝብን መንግስትን ጽንዓቱን ጅግንነቱን ብቕዓቱን ክንምስክር ኣገናዕ ክንብል ዝገብረና።

ህዝቢ ኤርትራ ሎሚ ግዜኻ’ዩ ኣብኩሉ ሸነኻት ልምዓትካ ህንጸትካ ፡በቲ ዘሕብን ሓድነትካን ምጽማምካን ኣራጋጊጽካዮ ዘሎዃ ዓወትካ ዓቒብካ ፋሕዝበለ ህዝብኻ ኣኪብካ ከም ቀደምካ ህንጸትካ ንቕድሚት ክትምርሽ፡ ዓለም ክልተ ግዜ ከተዛርብ በቲ ኩሉግዜ ሲዒሩ ጥራሕ ዝወጽእ ሓይልኻ ንቕድሚት ክትምርሽ ግዚኡ ካብኮነ ሃየ ኩሉና ኤርትራዉያን ንጉየ ጥራሕ ኣይንዛነ።ኤርትራና ኣብ ሞንጎ ባብ ኣልመንደብን ስዌዝ ከናልን ካብ ራስ ቄሳር ስጋብ ራስ ዱሜራ ዝዝርጋሕ ባሕራ መሬታ ምስ ኩሉ ጸጋታታ ንሕና ስለ ዝኾና ዋናታታ ሃገርና ብዘለዋ እስትራተጂካዊ ቦትኣ ጸላኢ ዘለዋ ሃገር ምዃና ተርዲኢና ሓድነትና ዝተረረ ቅልጽምና ዝተገተረ ክኸዉን ግድን ምዃኑ ከይዘንጋዕና ምስ ጎረባብትና ዘተኣማምን ሰለም ፈጢርና ተሓጋጊዝና ንቕድሚ ክንምርሽ ኣሎና።

ኤርትራና ባሕራ ዝጥሙቱ ጸግኣ ዘቋሙቱ ሓሳዳት ከምዘለዉ ንዕዘብ እኳ እንተኾነት ሓንሳብን ንሓዋሩን ብሓይልን ብሕግን ብህዝበ ዉሳነ ዓለም ዝተቐበሎ ልዕላዊት ሃገር ምዃና ዝተራጋገጸት ስለዝኾነት ባሕርና ጸጋና እንዳ ርኣየ ዘንባሁቕ የንባሁቕ እንበር ኤርትራ ሓንሳብን ንሓዋሩን ናጻ ሃገር ብሓድነት ህዝባ ዝጠለለት ሃገር ሰማእታት ልምዕትን ህንጽትን ሓያልን ክብርትን ሕፍርትን ምስ ጎደብኣ ስኒትን ምትሕግጋዝን ዘለዋ ቅስንቲ ሃገር ክትከዉን ኩላትና ኤርትራዉያን ቅልጽምና ዝተረረ ንቕሓትና ክብ ዝበለ ክኸዉን ግድን’ዩ።

እንቋዕ ኣብዚ ሎሚ ዘለናዮ ጸልእትና ስዒርና ቀቢርና ኣንፈት ምኣዝና ንርኤሉን ንቕድሚት ንምርሸሉን ግዜ ኣብጽሓና ክብል ከለኹ ኩርዓት እንዳ ተሰምዓኒ’ዩሞ ደጊመ ኣንቋዕ ኣብዚ ኣብጽሓና ደቂኤረይ።ሰማኣታትና ስመሩ ሓደኹኑ ለበዉኦም’ዩሞ ለበዉእም ይከበር።

ዓወት ንሓፋሽ

ኣማኑኤል ወድሽቃ።